Тарази Фатима

Тарази Фатима (Молдабаева)

16.05.1951 ж.т., Алматы облысы, Жамбыл ауданында дүниеге келді.
1971 жылы Н.В. Гоголь ат. Алма-Ата Көркемөнер Училищесін аяқтады. 1973 жылы Москва Полиграфия Институтын аяқтады.
1985 жылдан бері ҚР Суретшілер Одағының мүшесі. График.
“Қазақстан мәдениет қайраткерлері “ 20 жұлдызының тізіміне енді (1994, Москва теледидарына арналған хабар).
Алматыда тұрып жұмыс жасайды.
Негізгі жұмыстары: Қазақ халық ертегілеріне арналған сериясы.
“Манас” батырлар эпосына арналған серия (автолитография). Қазақстан Республикасы Елбасының республикалық гвардиясы мемлекеттік стилін жасаушы. Президенттік Боингке арналған киімнің әзірлеушісі және енгізушісі (1994-96 ж.ж.)
Қазақстан Республикасы Ұлттық Академиялық мантиясының әзірлеушісі және енгізушісі (алғашқысы Елбасы Н.Ә.Назарбаевқа ұсынылды). Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясы мантиясының әзірлеушісі және енгізушісі (1994);
Агроуниверситет және Қазақ-Түрік Университеті мантияларының (1996) әзірлеушісі және енгізушісі; Түрік Президенті Димерельге және Н.Ә.Назарбаевқа табыс етілген.
“Азия Дауысы” халықаралық фестиваліне қатысушылардың,
Құрманғазы атындағы Мемлекеттік оркестрдің, А.Мұсақожаеваның жетекшілік етуімен Мемлекеттік симфониялық оркестрдің сахналық киімдерінің дизайнын жасаушы.

Тарази Фатима (Молдабаева)

16.05.1951 г.р., в г. Жамбыл, Алматинской области.
В 1971 году окончила Алма-Атинское Художественное Училище им. Н.В Гоголя.
В 1973 году окончила Московский Полиграфический Институт.
Член Союза Художников РК с 1985 года. График.
Была включена в лучшую 20-ку “Звезд деятелей культуры Казахстана” (1994, Телепередача для москоского телевидения).
Живет и работает в Алмате.
Основные работы: Серия к казахским народным сказкам. Серия к героическому эпосу “Манас” (автолитография). Разработка государственного стиля республиканской гвардии Президента РК. Разработка и внедрение костюмов для Президентского Боинга (1994-96 г.г.). Разработка академических мантий Национальной академии наук РК (Первый вручен Президенту Н.А.Назарбаеву). Разработка мантий для НАН РК (1994), для Агроуниверситета, мантии для Казахско- турецкого университета (1996, вручен Президенту Турции Демиреля и Н.А.Назарбаеву). Разработка дизайна сценической одежды участников Международного фестиваля “Азия Дауысы”, Государственного симфонического оркестра А.Мусахожаевой, Государственного оркестра им. Курмангазы.

Разместите профиль художника
на нашем сайте:
Разместить профиль