Ли Камилла Витальевна

Ли Камилла Витальевна

Халықаралық авторлық Ассоциациясыныц мүшесі ЮНЕСКО жанындағы Халықаралық көркемөнер ассоциациясыныц мүшесі (AICA).
17.02.1946 ж.т., Талды-Қорған облысы, Бүрлі-Төбе ауданында туылды. 1965ж. Алма- Ата Педагогика институтын шет тілдер факультетін, неміс тілі бөлімі бойынша оқып бітірді. 1975ж. Ленинградтағы Ресей Көркемөнер Академиясының И.Е. Репин ат. кескіндеу, мүсін және сәулет өнері институтында білім алып шықты. 1986 ж. Әдебиет және өнер институтының аспирантурасын бітірді.
1979 ж. бері ҚР Суретшілер одағының мүшесі. Өнертанушы.
Негізгі туындылары: Ол қазақтың материалдық мәдениеті және Қазақстан бейнелеу өнері туралы 150-ге жуық жарық көрген өнертанушылық еңбектердің авторы. Олардың қатарында: «ХХ ғасыр. Қазақстан бейнелеу өнері» суретті альбомы, алпысыншы жылдарғы суретшілер шығармашылығына арналған «Соны сүрлеу» («Түркілік романтизм») альбомы, «ХХ ғасыр. Қазақстан сәндік өнері» альбомының монографиялық басылымы, «Айша Ғалымбаеваның» монографиялык альбомы, Ыдырыс Қарсақбаев, Әмен Хайдаров, Мақым Қисамединов, Гүлфайрус Ысмайылова, Рашид Юлдашев, Эдуард Казарян т.б. көптеген Қазақстанның танымал суретшілерінің жеке көрмелерінің каталогтары.

Ли Камилла Витальевна

Член Международной авторской Ассоциации (ALAI) .
Член Международной Ассоциации художественных критиков при ЮНЕСКО (AICA).
17.02.1946 г.р., в Бурлю-Тюбинский район, Талды-Курганской области. В 1969 году окончила Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков, факультет немецкого языка. В 1975 году окончила Лениградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина Российской Академии художств, факультет теории и истории искусств. В 1986 году окончила аспирантуру Института литературы и искусства АН КазССР.
Член Союза художников РК с 1979 года. Искусствовед.
Основные работы: является автором более 150 изданных искусствоведческих материалов по казахской материальной культуре и изобразительному искусству Казахстана. Среди них монографическое издание иллюстративного альбома «ХХ век. Изобразительное искусство Казахстана», альбом «Соны сүрлеу» («Тюркский романтизм»), посвященный творчеству художников-шестидесятников, альбомы «Декоративное искусство Казахстана ХХ века», «Айша Галимбаева», каталоги персональных выставок известных художников Казахстана Идриса Карсакпаева, Амена Хайдарова, Макума Кисамединова, Гульфайрус Исмаиловой, Рашида Юлдашева, Эдуарда Казаряна и др.

Разместите профиль художника
на нашем сайте:
Разместить профиль